Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten die vallen onder Bram Dieteren Automotive B.V., hierna: Welling Autobedrijven.

Deze privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

I.De verantwoordelijke

II. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens

III.Wat zijn persoonsgegevens

IV. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

V. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

VI. Beveiliging en verwerkers

VII. Uw rechten en contact

I. De verantwoordelijke

Welling Autobedrijven is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Welling Autobedrijven streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

II. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens

Welling Autobedrijven respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Welling Autobedrijven dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Welling Autobedrijven stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Welling Autobedrijven heeft  technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en  gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

III. Wat zijn persoonsgegevens

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

IV. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam

Geboortedatum

Adres

Gebruikersnaam en wachtwoord

Postcode

Gebruikslogs

Woonplaats

IP-adres

E-mailadres

Taal

Telefoonnummer

Geslacht

 

 

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

Daarnaast kan Welling Autobedrijven in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken:

• kenteken, chassisnummer en model van een voertuig;
• technische gegevens over een voertuig;
• onderhoudshistorie van een voertuig;
• eigendomshistorie van een voertuig;
• andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

V. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden. Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Welling Autobedrijven, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen  Welling Autobedrijven.

Doel en gebruik van persoonsgegevens. De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

- Uitvoering van een overeenkomst met u;

- Gerechtvaardigd belang van Welling Autobedrijven of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer;

- Toestemming van u;

- Een wettelijke verplichting; of

- Vervulling van een taak van algemeen belang.

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe.

Als dealerbedrijf levert Welling Autobedrijven producten en diensten op het gebied van automotive. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met Welling Autobedrijven heeft, legt Welling Autobedrijven persoonsgegevens vast. Welling Autobedrijven verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik. Helaas worden bedrijven, zo ook Welling Autobedrijven, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Welling Autobedrijven en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen Welling Autobedrijven, dan wel derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Verbetering van de dienstverlening. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, die wij middels onze diensten verzamelen, om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt Welling Autobedrijven (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derden die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst verwijzen wij naar onze cookieverklaring. (https://www.wellingautobedrijven.nl/cookie-beleid)

Relatiebeheer en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet. 

Wettelijke verplichtingen. De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract –daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

VI. Beveiliging en verwerkers

Wij beveiligen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Welling Autobedrijven hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

 

VII. Uw rechten en contact

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen. Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met Welling Autobedrijven. Als u vragen heeft over de manier waarop Welling Autobedrijven met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacy rechten wilt uitoefenen kunt u via e-mail privacy@wellingautobedrijven.nl contact met Welling Autobedrijven opnemen. Indien Welling Autobedrijven niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Welling Autobedrijven u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Welling Autobedrijven schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Wij hebben onze privacyverklaring op 4 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Welling Autobedrijven behoudt zich het recht voor haar privacy beleid aan te passen. Welling Autobedrijven adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij u informeren.

 

------------------------------------------------------------
 

Update gegevensverwerking door Mazda Motor Nederland

Voor de verwerking van uw bovenvermelde gegevenscategorieën die door ons worden doorgegeven, door Mazda Motor Nederland, Kouwe Hoek 8, Waddinxveen, Telefoon: +31 (0)182 685 000, e-mail: info_nl@mazda.nl en Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371, Leverkusen, Duitsland, e-mail: Customer_Relations@mazdaeur.com zijn verantwoordelijk in de zin van de wet op de gegevensbescherming, tenzij hieronder anders wordt beschreven.

 

De functionaris voor gegevensbescherming van Mazda Motor Nederland staat u graag ter beschikking voor alle gegevensbeschermingskwesties op fg@legal2practice.nl. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Mazda Motors Europe GmbH bereiken via datenschutz-mazda@he-c.de.  

 

Mazda Motor Nederland en (waar uitdrukkelijk vermeld) Mazda Motor Europe GmbH zullen de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt hoofdzakelijk verwerken met het oog op

 

- Correcte verwerking van contractuele relaties waarbij u partij bent op basis van Art. 6 lid 1 b AVG, zoals fabrikant-, verlengde optionele auto- en mobiliteitsgarantie, onderhoud van uw digitale onderhoudsdossier, goodwilldiensten, Mazda Care en uitvoering van door u gevraagde precontractuele maatregelen (bv. proefrit, online serviceboeking, volgen van aanbiedingen)met inbegrip van de daarvoor vereiste due diligence, het geldend maken van rechtsvorderingen en de verdediging bij juridische geschillen en het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten op basis van Art. 6 lid 1 b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG

- Nakoming van de verplichting tot productcontrole en producttoezicht, alsmede uitvoering van eventuele terugroepacties in het kader van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Productaansprakelijkheid op grond van Art. 6 lid 1 c AVG,

- Productontwikkeling en -verbetering, statistische en marktevaluatie van het wagenpark en de wijzigingen ervan, evenals de uitvoering van eventuele gratis servicecampagnes op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en Mazda Motor Nederland in dezen volgens art. 6 lid 1 f AVG,

- Garantie van merkspecifieke ondersteuning door het erkende Mazda netwerk op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en Mazda Motor Nederland in deze in overeenstemming met Art. 6 lid 1 f AVG,

- Verwerking van persoonsgegevens door Mazda Motor Nederland evenals Mazda Motor Europe GmbH in gecentraliseerde systemen van de Mazda bedrijvengroep met het oog op gegevensbeveiliging, optimalisering, controle, administratie en meer (kosten)efficiënte vormgeving van overeenkomstige gegevensverwerkingsprocessen (o.a. met de exploitatie van gemeenschappelijke systemen voor klantengegevensbeheer, online serviceboeking, eOffer) op basis van het gerechtvaardigd belang van Mazda Motor Nederland evenals Mazda Motor Europe GmbH volgens Art. 6 lid 1 f AVG, Uitvoering van gestandaardiseerde verkoop- en aftersalesmarktanalyses door Mazda Motor Nederland en Mazda Motor Europe GmbH op basis van gepseudonimiseerde, normaal zelfs geaggregeerde verkoop- en aftersalesgegevens, die ook ter beschikking worden gesteld van de dealers en geen persoonsgegevens bevatten op basis van het gerechtvaardigd belang van Mazda Motor Nederland alsook Mazda Motor Europe GmbH volgens Art. 6 lid 1 f AVG,

- Directe reclame (bijv. klanteninformatie en -ondersteuning, uitnodiging voor productpresentaties, kennisgeving van technische innovaties, service-informatie en -promoties, toezending van klantenmagazines, klanttevredenheidsonderzoek) op basis van uw toestemming (zie hierboven) overeenkomstig Art. 6 lid 1 a AVG of, voor zover dit ook toelaatbaar is zonder uw toestemming, in het bijzonder in het geval van reclame per post, op basis van het gerechtvaardigd belang van de Mazda Motor Nederland hierbij op grond van Art. 6 lid 1 f AVG, en

- Voor zover de verwerking en het gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is, bijv. om te voldoen aan bewaartermijnen op grond van de belasting- en handelswetgeving op basis van Art. 6 lid 1 c AVG.

 

Voor sommige van de bovenvermelde gegevensverwerkingsprocessen, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens in centrale systemen, de uitvoering van gestandaardiseerde marktanalyses voor verkoop en after sales en de verwerking van gegevens in verband met marketingcampagnes, zijn de Mazda Motor Nederland, Mazda Motor Europe GmbH en, indien van toepassing, andere bedrijven van de Mazda bedrijvengroep met de respectieve dealers speciale regelingen inzake gegevensoverdracht en -verwerking overeengekomen om het gebruik van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te regelen. Mazda Motor Nederland en Mazda Motor Europe GmbH stellen de respectievelijke centrale systemen ter beschikking (in sommige gevallen enkel in opdracht), coördineren de centrale gegevensverwerking op markt- en marktoverkoepelend niveau en gebruiken de in het centrale systeem opgeslagen persoonlijke gegevens ook voor hun eigen zakelijke doeleinden (bv. direct marketing of marktanalyses ) indien er een overeenkomstige wettelijke basis is, terwijl de respectievelijke dealer de ter beschikking gestelde systemen gebruikt in het kader van de verkoop- en aftersalesactiviteiten. 

 

Op verzoek zal de betreffende Dealer u een beschrijving geven van de materiële bepalingen van deze Overeenkomst voor zover de wet dit toelaat. Verzoeken om informatie moeten gewoonlijk aan uw dealer worden gericht. De betrokkene blijft echter het recht houden om zijn of haar rechten met betrekking tot de voornoemde verwerkingsactiviteiten ook te doen gelden tegenover de voornoemde Mazda-bedrijven die betrokken zijn bij de respectieve verwerking en die in dit opzicht optreden als verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens. 

 

Dit is een verkorte lijst van de gegevens die door Mazda Motor Nederland worden verwerkt. Alle verdere informatie over gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en uw rechten kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Mazda Motor Nederland op www.mazda.nl/privacyverklaring

 

Als u rijdt met een auto waarop connectiviteitsdiensten zijn ingeschakeld, kunt u meer privacy-informatie over de MyMazda App vinden op www.mazda.eu/en/mazda-in-europe